Po úspešnom minuloročnom šejkspírovskom workshope v Košiciach, by sme sa tentokrát radi dotkli opäť predvianočne aspoň zdiaľky divadelného stredoveku, jeho doby a atmosféry, v našom „hraní sa na divadlo“ – tak,  aby aj tí menej smelí prišli mu na chuť, aby sme spolu jasali – tešili sa.

Celá středověká společnost hraje sebe samu. (…) Tuto středověkou radost definoval svatý Augustín: je to jásot, „výkřiky radosti beze slov“. Tehdy středověcí lidé navzdory pohromám, násilí a nebezpečí nalézají zapomění, jistotu a uvolnění v této hudbě proznívající jejich kulturou. Jásají.

Jacques Le Goff: Kultura středověké Evropy

16.-18. december 2011

Bábkové divadlo v Košiciach – scéna Jorik, Tajovského 4

Podrobný program workshopu

„STREDOVEKÉ DIVADLO“

16.12.2011 (piatok) – deň úvodný:
„Zázraky a gestá stredoveku.“

09:00 – 10:00: úvod workshopu a prednáška „Stredoveké divadlo“ (R.Sorger)
10:00 – 12:00: praktická časť workshopu – gestá v divadle (R.Sorger)
12:00 – 13:15: obedná prestávka
13:15 – 13:30: krátka prednáška „O sv. Jurajovi “ (Juro ruje Jura) (J.Gembický)
13:30 – 15:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkou
15:00 – 16:00: prednáška „Stredoveké divadlo II.“ (M.Kičiňová) *, časť v kostole, do cca 16:45
16:00 –  20:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami

* – termín a čas prednášky je z organizačných dôvodov variabilný  – 2 možnosti  (viď varianta 17.12.), čas prednášky prispôsobený posunom programu

17.12.2011 (sobota):
„ Rytieri a draci. V znamení sv. Juraja.“

09:00 – 11:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami
11:00 – 12:00 prednáška „Stredoveké divadlo II.“ (M.Kičiňová) *, časť v kostole – do cca 12:30
12:30 – 13:15: obedná prestávka
13:30 – 18:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami

18.12.2011 (nedeľa):
„ Sviatok stredovekého divadla“

09:00 – 12:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami
12:00 – 13:30: obedná prestávka
14:00 – 17:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami
17:00-18:00: záverečná prezentácia praktických výsledkov workshopu
18:00 – 19:00: večerná prestávka
19:00 – 21:00: záverečná projekcia filmu „Legenda o Jurajovi a drakovi“ (Nem.-USA-V.Brit.)
– pre verejnosť vstup voľný !

Aktívna účasť na praktických častiach workshopu iba pre vopred prihlásených účastníkov.
Divácky a poslucháčsky vstup VOĽNÝ !

Zmena programu vyhradená.
Zmeny, upresnenia, ohlasy, otázky a kontakty na:
www.viacassa.eu

Bližšie informácie

O PROGRAME A LEKTOROCH WORKSHOPU

Stredoveké divadlo – liturgické hry, mirákulá, morality a mystéria (uvedenie do témy)

– úvodná navnadzujúca interaktívna prednáška o fenoméne stredovekého divadla. Vychádza tiež z konkrétneho poznania a zámerov autora prednášky aplikovať tému vo vzťahu ku konkrétnym stredovekým mystériám z Bardejova, v spolupráci s mladými členmi Via Cassa o.z..
(
„ Na území Slovenska sa predvádzali veľkonočné i vianočné mystériá. Podľa záznamov mestských kníh (Bardejov 1439–50) sa v niektorých mestách predvádzali masové mystériá, ale ich texty, pravdepodobne nemeckého pôvodu sa nezachovali. Približnú predstavu si o nich možno urobiť len podľa bardejovského veľkonočného mystéria, z ktorého sa zachoval zoznam postáv. Vystupovalo v ňom 54 osôb, zo svetských Pilát, vojaci, sluhovia, mastičkár s rodinou a pomocníkmi Rubinusom a Pusterbalgom, predstavitelia židovského pokolenia – pešak, Kain, Ruben, Abrahám, Izák, Iškariot, Mops, Pynsolt, zástupcovia remeselníkov a ľudu – mlynár, krajčír, obuvník, mäsiar, pivovarník, kupec, barbier, garbiar, sedliak, trhovkyne, z biblických postáv Ježiš, anjeli, Adam, Eva, proroci, tri Márie, čerti – Lucifer, Satan, Belzebub. V Bardejove sa hrávali veľkonočné i vianočné mystériá aj koncom 15. a začiatkom 16. storočia (Ludus de resurrectione Domini, 1497 – Hra o zmŕtvychvstaní Pána; Ludus in festivitatibus Natalis Domini, 1498 – Hra na sviatok narodenia Pána a.i.“, encyklopédia dramatických umení Slovenska).

Gesto v stredovekom divadle (krátky seminár s praktickou časťou) – v duchu významu gesta v stredovekom živote ako takom, v aplikovaní na divadelnú prax špeciálne pre tento workshop
(
„ Středověká kultura je kultura gesta. Všechny dúležité smlouvy a přísahy jsou ve středověké společnosti doprovázeny gesty, získavají jimi platnost. Vasal vkládá své ruce do rukou pánových, přikládá je na bibli, láme steblo nebo hází rukavici na znamení výzvy. Gesto má význam a zavazuje. Ještě dúležitejší je v živote liturgickém. Cesta víry: znamení kříže. Cesta modlitby: sepjaté ruce, vztažené ruce, rozpjaté ruce, zahalené ruce. Gesta kajícnosti: bití se v prsa. Gesta žehnání: vkládaní rukou a znamení kříže. Gesta vymítaní: vykuřovaní kadidlem. Udělovaní svátostí vrcholí několika gesty. Mešní obřad je sledem gest. (…) Gesto má největší význam pro středověké umění. Gesto je oživuje, dělá je expresivním, dává smysl jeho linii a pohybu. Kostely jsou kamenná gesta. A ruka Boží vystupuje z mrakú, aby dirigovala středověkou společnost.“ – Jacques Le Goff: Kultura středověké Evropy).

Praktická časť workshopu a úvod do témy s režisérom Romanom Sorgerom.

O lektorovi a režisérovi:

Mgr. Roman Sorger je známy a veľmi aktívny divadelný i filmový režisér, scénarista, dramaturg a autor v jednej osobe,  pedagóg, ako i organizátor a lektor workshopov divadelných i scénického umenia, porotca divadelných a literárnych súťaží, koordinátor početných tvorivých dielní, spoluzakladateľ OZ Haliganda, činný rovnako v mnohých kultúrnych projektoch Košice – EHMK 2013.

http://www.haliganda.sk/?page=5

 

16. – 18. december 2011

Bábkové divadlo v Košiciach – scéna Jorik, Tajovského 4

Podrobný program workshopu

„STREDOVEKÉ DIVADLO“

16.12.2011 (piatok) – deň úvodný:

„Zázraky a gestá stredoveku.“

09:00 – 10:00: úvod workshopu a prednáška „Stredoveké divadlo“ (R.Sorger)

10:00 – 12:00: praktická časť workshopu – gestá v divadle (R.Sorger)

12:00 – 13:15: obedná prestávka

13:15 – 13:30: krátka prednáška „O sv. Jurajovi “ (Juro ruje Jura) (J.Gembický)

13:30 – 15:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkou

15:00 – 16:00: prednáška „Stredoveké divadlo II.“ (M.Kičiňová) *, časť v kostole, do cca 16:45

16:00 – 20:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami

* – termín a čas prednášky je z organizačných dôvodov variabilný – 2 možnosti (viď varianta 17.12.), čas prednášky prispôsobený posunom programu

17.12.2011 (sobota):

„ Rytieri a draci. V znamení sv. Juraja.“

09:00 – 11:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami

11:00 – 12:00  prednáška „Stredoveké divadlo II.“ (M.Kičiňová) *, časť v kostole – do cca 12:30

12:30 – 13:15: obedná prestávka

13:30 – 18:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami

18.12.2011 (nedeľa):

„ Sviatok stredovekého divadla“

09:00 – 12:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami

12:00 – 13:30: obedná prestávka

14:00 – 17:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami

17:00-18:00: záverečná prezentácia praktických výsledkov workshopu

18:00 – 19:00: večerná prestávka

19:00 – 21:00: záverečná projekcia filmu „Legenda o Jurajovi a drakovi“ (Nem.-USA-V.Brit.)
– pre verejnosť vstup voľný !

Aktívna účasť na praktických častiach workshopu iba pre vopred prihlásených účastníkov.

Divácky a poslucháčsky vstup VOĽNÝ !

Zmena programu vyhradená.

Zmeny, upresnenia, ohlasy, otázky a kontakty na:

www.viacassa.eu

„ Cirkev měla zprvu v rukou vzdělání a náboženské divadlo – velikonoční a vánoční hry, morality, mirakly, mystérie – púvodne součást bohoslužby. Když se toto divadlo přestěhovalo před chrám a na náměstí, převzali je měšťanští amatéři a profesionálové (žongléři, žongléřky). Duchovní se snažili dohlížet na ideologickou stránku náboženského divadla, ale museli se smířit s pronikáním světských prvkú, zejména ve fraškách, užívaných jako mezihry.“

(z kapitol o dejinách divadla)

Stredoveké divadlo fascinujúci fenomén (vybrané kapitoly z dejín a praxe) – prednáška, ukážky

O lektorke:

Mgr. Miriam Kičiňová – absolventka divadelnej dramaturgie a divadelnej vedy VŠMU v Bratislave. Aktívne sa venuje divadelnej teórii, kritike a dramaturgii – ako lektorka dramaturgie v SND, i ako pedagóg a lektorka workshopov; je činná tiež herecky a publikačne.

http://www.inba.sk/sk/content/mala-scena-je-naozaj-lukrativnym-priestorom-pre-studentov

„ Jedinými velkými a nezištnými radovánkami středověkého lidu jsou slavnosti a hry, i když u mocných slavnosti jsou také okázalostí a reklamou. Hrad, kostel a město tvoří divadelnou dekoraci. Je příznačné, že středověk nemá vyhrazené místo pro divadlo. Tam, kde je středisko společenského života, vznikají improvizované scény a konají se představení. Náboženské obrady v kostele jsou slavnostmi a z liturgického dramatu vyrústá prostě divadlo. Na hradě se střídavě konají hostiny, turnaje, představení truvérú, žakéřú, tanečníkú a medvědářú. Ve měste na náměstích stavějí pódia a to jsou „hry pod loubím“. “

Jacques Le Goff: Kultura středověké Evropy

„ Jiří, tribun v římském vojsku, rodem z Kappadokie, přišel jednou v provincii Libyi do města, jež se jmenujee Silena. U toho města bylo jezero veliké jako moře a v něm se skrýval jedovatý drak. Ten mnohokrát zahnal na útěk lid, jenž proti němu ozbrojen vytáhl, a přichádzel k hradbám města a svým dechem všechny otravovoval. Obyvatelé mu proto dávali každý den dvě ovce, aby zkrotili jeho vzteklost, jinak přepadal městské hradby a zamořoval vzduch, takže velmi mnozí hynuli. Když už jim ovce, jichž nemohli mít velkou zásobu, skoro docházely, uradili se a dávali mu jednu ovci a jednoho člověka. Byli tedy dávávni synové a dcery všech podle losování a los nečinil u nikoho výjimku. Když už drak sežral skoro všechny syny a dcery, byla jednou losem vybrána jediná královská dcera a určena drakovi.“

Jakub de Voragine: Legenda Aurea

Praktická časť workshopu s režisérmi Stanom Bilým a Wiliamom Čikovským:

Divadelný workshop bude tentokrát zameraný na javiskový pohyb a gesto, v nadviazaní na úvod a koncept Romana Sorgera. Východiskovým textom bude legenda o sv. Jurajovi, na ktorej sa budú nacvičovať jednotlivé techniky, v duchu stredovekých mirákulí a mystérií. Cieľovou skupinou workshopu sú opäť mladí neprofesionálni neherci.

„Mirákulum – stredoveký divadelný žáner (od 11.-14. storočia), ktorý rozpráva o živote nejakého svätca v rozprávačskej a dramtickej forme. Vytvára sa tým priestor na scény z obyčajného života a na zásahy zázračna. Niektoré mirákulá inscenovali žiaci – scholári alebo bratsvá. Postupne ich nahradili mystéria, morality a pašie.“

(Divadelný slovník)

O lektoroch:

Milujú to, čo robia, robia to radi a vedia to robiť. Obaja sú zjavne celkom inej povahy – každý má vlastné nápady, prístupy, navzájom sa dopĺňajú. Jednoducho naša už osvedčená spolupracujúca režisérska dvojica z košického Divadla Veritas.

Stanislav Bilýhttp://goo.gl/CpSun

Wiliam Čikovskýhttp://www.myspace.com/veritasdivadlo

„ Mystérium – stredoveká náboženská dráma (14.-16. storočie), ktorá scénicky predvádzala epizódy z Biblie (zo Starého a Nového zákona), alebo zo života svätých. Mystérium hrali v čase náboženských sviatkov amatérski herci (spolu s mímami a jokulátormi) pod vedením principála a v simultánnej dekorácii, v tzv. mansionoch. Mystérium trvá viacero dní, má rozprávača, ktorý zabezpečuje spojenie medzi epizódami a dejiskami a majstra ceremónie. Objednáva si ho radnica (text a principála). Predstavenie sa hrá v rozličných štýloch a odvíja sa v postupnosti obrazov. Herci sa združujú do bratstiev.“

(Divadelný slovník)

O sv. Jurajovi (Juro ruje Jura) – krátka prednáška k téme a príbehu sv. Juraja.

O lektorovi:

Mgr. Juraj Gembický – ako historik-kampanológ, pamiatkár a bubeník je zároveň odborným garantom Via Cassa o.z. Košice, a spoluorganizátorom tematických divadelných i odborno-populárnych workshopov.

http://www.viacassa.eu/kontakt

„ Středověký profesionální herec – žonglér musel umět mnoho: kromě improvizace, hudby a tance také drezuru, akrobaci, žonglování, chození po provaze, polykání ohně či mečú, silácké kousky, hru s loutkou, iluzionistické triky a jiné. Právě náboženské hry ( i celé Pašije mohl hrát sólista !) smířily žongléry do jisté míry s cirkví, takže jim ani za triky, prezentované jako „zázraky svatých“, nehrozilo nařčení z čarodejnictví. Žongléři byli dokonce zjednávani některými chrámy a kláštery, aby vyprávěním života světce – patrona onoho místa – přilákali co nejvíc poutníkú a tím i darú. Existovaly také žonglérky, které hrály např. Salomé, jejíž tanec byl provázen akrobací. Hrály samozřejmě i sólové výstupy světské.“

(z kapitol o dejinách divadla)

Sprievodný program

Legenda o Jurajovi a drakovi („George and the Dragon“)

„První křížová výprava za svobodnou Svatou zem skončila. Vyčerpaní rytíři se vrací do svých domovů v Evropě. Nastává věk legend a záhad. I anglický rytíř Jiří (JAMES PUREFOY Resident Evil) touží odložit svůj meč a žít poklidný život. Cestou domů prochází zemí krále Edgaara. Král mu slíbí kus půdy, když najde jeho ztracenou dceru, krásnou princeznu Lunnu (PIPER PERABO Divoké kočky, Dvanáct do tuctu), pro kterou truchlí celé království.“ (podľa oficiálneho textu distribútora).

Dobrodružný akčný (fantasy) film, dĺžka: 88 minút (USA – Nem.- V.B.), český dabing – viac na: http://www.csfd.cz/film/44396-legenda-o-jirim-a-drakovi/

pozn: premietanie sa uskutoční v prípade úspešného zabezpečenia premietacích práv.


Epilóg

„ Ty si žena, já jsem muž, tohle je svět.
A každý je prací všech.
Tady je stopa chodce stracena v písku,
chromý střízlík,
jeptiška,
herec,
tanečník,
i křídla anděla nad chodci ve vesnici,
a mnoho krásných paží všude kolem nás
a lidí, které známe…“
(podľa P. Nerudu)

Podujatie je realizované v rámci grantového projektu

„OŽIVENÁ HISTÓRIA KOŠÍC“
DIVADELNÝ WORKSHOP VIA CASSA,O.Z.

pre rok 2011 prostredníctvom Košice – EHMK 2013,

vďaka podpore a grantu Ministerstva kultúry SR.

Naše poďakovanie opäť patrí tiež všetkým našim spriazneným, pomáhajúcim a spolupracujúcim blízkym ľuďom, inštitúciám i médiám, bez ktorých pomoci a prispenia by sme sa spoločne nemohli aj v Košiciach dotknúť atmosféry stredovekého divadla. Osobitne všetkým lektorom – prednášajúcim a režisérom na workshope, ktorí prijali pozvanie. Vďaka patrí rovnako Bábkovému divadlu v Košiciach, ktoré poskytlo svoje priestory a zázemie, a taktiež všetkým „zákulisným“ spolupracovníkom – obzvlášť Frederike Čujovej z Divadelného ústavu v Bratislave, Petrovi Weincillerovi z Bratislavy a mnohým iným, ktorí ostanú navždy zapísaní na divadelných doskách tohto nášho sveta.

Divadelné workshopy realizované (pre) Via Cassa, o.z.:
http://www.viacassa.eu/akcie/kosicka-historicka-svadba-roku-pana-1626
http://www.viacassa.eu/akcie/shakespeare-v-kosiciach
http://www.viacassa.eu/shakespeare-v-kosiciach
http://www.viacassa.eu/akcie/ako-bolo-na-serminari
http://www.viacassa.eu/akcie/1-oficialny-serminar
http://www.viacassa.eu/akcie/divadelny-mikroworkshop
http://www.viacassa.eu/projekty/kral-blaznov

Odporúčaná literatúra a zdroje:
Černý, V.: Středověká drama. Bratislava 1964
Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni. SVKL 1965
Bachtin, M.M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha 1975
Voragine, de J.: Legenda aurea. Vyšehrad Praha 1984
Encyklopédia dramatických umení Slovenska, 1-2. (kol.autorov). SAV 1990
Huizinga, J.: Jeseň stredoveku. Homo ludens. Tatran Bratislava 1990.
Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Odeon Praha 1991
Kazda, J.: Kapitoly z dějin divadla. H&H 1998
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Divadelný ústav Bratislava 2002
Pavise, P.: Divadelný slovník. Divadelný ústav Bratislava 2004
http://gasbag.wz.cz/hvb/virtutum.html (Hildegarda von Bingen: Ordo virtutum – liturgická hra)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mystery_play

© Spracoval: Juraj Gembický – Via Cassa o.z., Košice, november A.D. 2011

8 komentárov ku “Stredoveké DIVadlo Workshop Via Cassa o.z. Košice”

 1. jg

  AKTUÁLNE !!!:
  Termín prednášky M.Kičiňovej o stredovekom divadle bude nakoniec v sobotu, 17.12.2011.
  Premietanie filmu v nedelu 18.12. sa uskutocni, srdecne pozvanie.

 2. historik

  Prednaska o sv. Jurajovi (16.12.) bude trosku dlhsia nez len 15 minut…:)))

 3. historik

  ZMENY V PROGRAME – dnes, 16.12 – od 9-10:30 reziruje Wilo Cikovsky
  cca 10:40 prednaska o Jurovi, potom obed, od 13-15:00 Roman Sorger /predpoludny blok prelozeny/, potom Wilo C., po 20:00 Roman Sorger.

 4. Martin

  Vďaka za pozvanie na „stredoveké divadlo“. Vôbec to nebolo temné a zošnurované alebo dokonca nudné. Okrem vtipnej divadelnej improvizácie som mal možnosť dozvedieť sa cez Juraja aj pár faktov o sv. Jurajovi :))) Netuším či na Slovensku niekto robí podobné veci, ale Via Cassa sa mi zdá ako skutočne ojedinelé združenie. Veľká vďaka aj režisérovi W. Čikovskému. Neviem či sú všetci umelci tak skutočne v pohode.. ale bola radosť pozerať ako prednáša, vedie a očividne ho to baví.
  Osobne sa mi asi najviac páči to, že ešte aj dnes niekto robí veci pre potešenie a z nadšenia. Prajem spoločnosti Via Cassa veľa spokojných divákov a priaznivcov.

 5. Roman

  via cassa po 15-tich rokoch postavili a vybudovali fantastickú komunitu ľudí, v ktorej byť aspoň chvíľu je radosť. škoda, že choroba si nevyberá a nemohol som byť toľko času s vami ako som chcel- ale aj tak sa teším na budúci rok- keď budeme mať na seba viac času.
  teším sa na všetko…

 6. Matej Moško

  Bolo to super, dal by som si ešte raz. A asi aj dva krát nejaký ten stredovek. Veľa info naraz, hromada inšpirácie, krásne sviatky a veľa darčekov Vám želá… Teda fakt to stálo za to. Aj 144 slajdov, ktorých bolo vlastne 164, aj Mirka, Wilo… Tak do pohody. Len je zaujímavé, že v stredoveku sa divadlo pripravovalo aj niekoľko rokov a Via Cassa to zvládla za tri dni :)

 7. William

  “ Pošibaj svätí Ďur s tvojín svätín bičon “ …. dakujem za pozvanie via casse :) ďakujem všetkým hercom, hereckam, kulisakom, historikom, dramaturgom… :) legenda ozila … , tesim sa, ze via cassa buduje aj svoju divadelnu zlozku a ked sa podari tak budeme moct spolu zase nieco naskusat… Prajem pekne sviatky, odychnite si lebo uz coskoro zacneme ………:) do skoreho videnia

 8. Mária

  Na workshop som sa dostala ako diváčka síce neplánovane, ale neľutujem. Nazrieť do kotla, v ktorom sa ešte len varí budúce divadelné predstavenie, bolo mimoriadne zaujímavé. Na komentároch tvorcov divadelného predstavenia som sa nasmiala do zásoby na pár mesiacov. : ))) Bolo to veľmi príjemné zastavenie sa v pracovnom zhone.

Komentovať