V časoch predvianočného ruchu a často márneho zhonu, chceli by sme ľuďom venovať ako vianočný darček zážitok pre telo i pre dušu – zážitok blízkeho stretnutia so svetom divadla, so svetom Williama Shakespeara, ktorý zavíta v podobe sprievodných podujatí nášho divadelného workshopu aj k Vám. Veď predsa – „Život je divadlo a všetci sme jeho herci.“

Alžbetínske obdobie predstavuje jednu z najslávnejších epoch dejín divadla. Génius Shakespearov tu znamená vrchol, ktorý nebol nikdy prekročený: ním je vyjadrená celá spoločnosť. Surová látka tohoto divadla, príkladne oživená okolnosťami a udalosťami, zakladá sa na všetkom tom, čo bolo už predtým. Prudkosť lásky a nenávisti, idúca až ku krvismilstvu a k otcovražde, dobrodružstvá, legendy, vášnivý život vtedajšej doby – to všetko príliš ovládalo dobu, než aby ľud, aj tak celkom spracovaný prednášateľmi balád a očarený divadlom, ktoré mu poskytovali tzv. pageants (herecké vozy ľudového divadla), nevyžadoval od tých, čo sa starali o jeho zábavu, aby podstatne nerozšírili divadelné formy, ktoré tak vyhovovali predstaveniam na dvoroch zájazdných krčiem.

Léon Moussinac – Divadlo od počiatku po naše dni

12. december a tiež 17.-19. december 2010

Kasárne Kulturpark – Košice, Kukučínova 2

Podrobný program shakespearovského workshopu

12.12. 2010 (nedeľa) – deň úvodný:
„ Ako sa Vám páči Šejkspír, či Richard III.?“

9:00 – 10:00: úvodná a prvá praktická časť workshopu (P.Weinciller)
10:30 – 11:15: prednáška „Alžbetínske obdobie: dejiny, kultúra, umenie, kontext“ (Mgr.Z.Žilová, PhD., Žilina)
11:15 – 12:00: praktická časť workshopu (P.Weinciller)
12:00 – 13:00: obedná prestávka
13:00 – 14:00: prednáška „Shakespeare, pedanti & Lasica a Satinský. Drobnosti z veľkej hostiny jazykov“ (Jana Bžochová – Wild, VŠMU Bratislava)
14:00 – 15:00: praktická časť workshopu (P.Weinciller)
15:00 – 16:30: „Čítame Shakespeara“ – interaktívne cvičenia, s analýzou textu (J.Bžochová –Wild, VŠMU Bratislava)
16:30 – 18:30: analýza hier a textov (spoločná)
18:30 – 20:00: večerná prestávka
20:00: divadelné predstavenie „Oko za oko“ (rež.:P.Weinciller, Arteatro Bratislava)

17.12. 2010 (piatok):
„Rómeo a Júlia – láska a paródia v hraní.“

9:00 – 12:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami
12:00 – 13:00: obedná prestávka
13:00 – 14:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský)
14:00 – 15:30: krátka lekcia dobového tanca (Š.Turanský)
15:30 – 16:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský)
16:00 – 18:00: projekcia filmu „Krása na scéne“ (pre verejnosť – vstup voľný !)
18:00 – 19:00: večerná prestávka
19:00: divadelné predstavenie „Rómeo a Júlia: najtragickejšia komédia všetkých čias“ (rež. J.Abafi, Divadlo „Kapor na scéne“, Žilina)

18.12.2010 (sobota):

„Kord kráľa Hamleta, alebo biť (kordom) či nebyť ?“

9:00 – 10:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský)
10:00 – 11:00: nácvik (div.) súbojov (asistenti šermu), v rámci prakt.časti
11:00 -12:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský)
12:00-13:00: obedná prestávka
13:00-16:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský), s prestávkami
15:30 – 17:30: projekcia filmu „Kupec benátsky“ (pre verejnosť – vstup voľný !)
17:30 – 20:00: večerná prestávka
20:00: div.predstavenie „Hamlet – Prievan“ (rež.:S.Bilý – Divadlo Veritas, Košice)

19.12. 2010 (nedeľa):

„Koniec dobrý, všetko dobré.“

9:00 – 11:00: praktická časť workshopu (S.Bilý – W.Čikovský)
11:00 – 12:00: krátka lekcia hry na flautu/resp. hudobný nácvik (Evka Schwardyová)
12:00 -14:00: obedná prestávka
14:00 – 16:00: záverečná prezentácia praktických výsledkov workshopu (scény/etudy)
16:00 – 18:00: projekcia filmu „Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek“, pre verejnosť – zdarma !)
18:00 – 20:00: večerná prestávka
20:00: záverečné divadelné predstavenie „Romeo, Juliet and PC“ (rež.:A.Kovalčíková, Drama Club – Gymnázium sv.T.Akvinského, Košice)

Aktívna účasť na praktických častiach workshopu (prednáškach, lekciách a.i.) iba pre vopred prihlásených účastníkov. Vstup na filmy v programe pre verejnosť VOĽNÝ. Vstup na divadelné predstavenia pre verejnosť – SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ: 1 Euro. Zmena programu vyhradená.

Bližšie informácie o  programe a lektoroch workshopu

Alžbetínske obdobie: dejiny, kultúra, umenie, kontext

Prednáška o Alžbetínskom období ako o zlomovej perióde v histórii, kultúre, náboženskom a intelektuálnom rozvoji Anglicka. Prihliada najmä na kľúčové momenty v rozvoji krajiny: nástup charizmatickej Alžbety I. na anglický trón, jej dobyvačnú politiku, podporovanie vzdelania, kultúry, divadla, literatúry, pragmatickým postojom k otázkam náboženstva. Prednáška sa nevyhne ani kontroverzným témam či zaujímavostiam ako Alžbetin vzťah k Márii Stuartovej, podozreniu z podporovania pirátstva, hodnovernosťou jej prezývky Gloriana – kráľovná Panna, či paradoxný nástup Jakuba VI na anglický trón.

O lektorke:

Mgr. Zuzana Žilová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre Anglického jazyka a literatúry Žilinskej univerzity. Vyštudovala filozofiu a anglický jazyk a  profesionálne sa zaoberá kultúrnymi, historickými a myšlienkovými špecifikami Európskeho a Amerického kultúrneho priestoru. Na Žilinskej univerzite prednáša Britské štúdiá a Americkú literatúru. Je taktiež autorkou mnohých vedeckých štúdií a nadšenou podporovateľkou spolupráce s mládežou.

Shakespeare, pedanti & Lasica a Satinský. Drobnosti z veľkej hostiny jazykov – prednáška

Čítame Shakespeara – seminár

Ako bohatý základ, ale aj potrebné navnadenie do ďalších praktických častí workshopu bude súčasťou programu aj ucelená shakespearovská prednáška so zaujímavou vizuálnou prezentáciou, a na ňu nadväzujúce interaktívnejšie stretnutie so Shakespearom, kde budú účastníci aktívne v praxi participovať na analýze krátkych textov. Uznávaná slovenská shakespearistka – doc. PhDr. Jana Bžochová – Wild, PhD. – nám predstaví fenomén Williama Shakespeara, okolo ktorého dramatických textov sa zbieha a sústreďuje výklad dobových fenoménov.

O lektorke:

Doc.PhDr, Jana Bžochová-Wild, Phd.

Porozumenie súvisí s jazykom. Keď hovoríme a naše slová sú bez citu, nič v našej spoločnosti nedosiahneme. Mali by sme rozprávať ako Shakespeare. Mali by sme Shakespeara zaradiť do školského štúdia. Viete prečo ? – Potom by mládež nebola bez citu. Nám chýba cit ! Preto je pre nás tak ľahké vziať zbraň a jeden druhého zabíjať. Preto nemáme s nikým súcit. Shakespeare nám pomáha. On nás tomu učí.

černošský chodec z ulíc New Yorku

Pozvanie prijal náš košický rodák a mladý úspešný i obľúbený režisér Peter Weinciller z Bratislavy, na ktorého sa osobitne tešíme, a ktorý sa s nami všetkými podelí o svoje talenty.

Praktická časť workshopu s režisérom Petrom Weincillerom (možnosti):

 • dynamika skupiny (aktivity s dôrazom na budovanie hereckého tímu)
 • herecké cvičenia „Training forever“ podľa metódy ruského režiséra a divadelného pedagóga Jurija Alschitza
 • prvý herecký breviár – monológ Hamleta k hercom
 • dialóg – Katarína a Petruccio z hry Skrotenie zlej ženy
 • esencia shakespearovského textu (praktické cvičenia)
 • dramatizmus deja, vášní a postáv v shakespearových hrách.

O lektorovi:

Peter Weinciller

Na úvodný shakespearovský deň následne nadviažu v trojdňovom bohatom pokračovaní
(17.-19.12.) naši dvaja mladí košickí režiséri z Divadla Veritas Košice, ktorí majú bohaté skúsenosti práve s divadelnými aktivitami pre mladých.

Praktická časť workshopu s režisérmi Stanom Bilým a Wiliamom Čikovským:

Divadelný workshop bude zameraný na základy hereckej práce. Dôraz sa bude klásť na javiskový pohyb a reč. Východiskovými textami budú fragmenty Shakespearových hier, na ktorých sa budú demonštrovať jednotlivé techniky. Cieľovou skupinou sú mladí prihlásení neprofesionálni divadelníci.

O lektoroch:

Stanislav Bilý

Wiliam Čikovský

Herec si tu hrá voľne a môže uplatniť bohatú nádheru svojich rozličných kostýmov. Hra tu pokračuje bez prerušenia, v rýchlom tempe, za spoluúčinkovania rozličného komparzu, hudby, fanfár, spevákov a za sprievodu rozličných zvukových efektov, ba i výstrelov z dela…

(o alžbetínskom divadle)

Pokúsime sa aj my, samozrejme vo veľkej skratke, zažiť či vyskúšať si prepojenia divadla, šermu, tanca a hudby. K dispozícii bude isto niektorí z našich mladých skúsených učiteľov šermu (http://www.viacassa.eu/projekty/skola-sermu), v nadväznosti na skúsenosti z predošlého workshopu, kde „scénický šerm možme klasifikovať ako formu pohybovej činnosti s rekvizitou určenou výlučne k inscenovanému pohybu. Z tohoto hľadiska je možné prirovnať ho k tancu. Tréning rôznych techník, krokov a svojím spôsobom aj rytmus, ktorý sa tancu nápadne podobá. Jeho finálnym výsledkom je choreografický počin, ktorého tažiskom je nonverbálna dejová linka, v prípade šermu ide o ozbrojený konflikt.“ (MgA. Daniel Pikalík o princípe scénického šermu).
http://www.viacassa.eu/projekty/serminar
Malé dobové hudobné oživenie formou krátkeho praktického nácviku s dobrovoľníkmi – účastníkmi (flauty, ozembuch, bubon, perkusie) bude mať pod patronátom naša externá spolupracujúca flautistka Evka Schwardyová, absolventka ZUŠ Košice, absolventka kurzov u prof. Schallera, Tarasova, Prehoffera a Dučaiovej, o.i. aj zakladajúca členka Klezmer kapely „Kasover“. Atraktívnym obohatením bude aj očakávaná lekcia z dobového tanca pod vedením známeho profesionálneho tanečníka, choreografa a pedagóga Štefana Turanského.
http://www.kosickedivadlotanca.sk/clenovia-kdt/stefan-turansky/

Vlajúca zástavka ukazuje, že sa blíži začiatok predstavenia. Zhora, z vežičky, pozývajú trúbky. Na dverách divadla visí program „pre tých, čo vedia čítať“. Publikum sa valí. Na galériách elegáni, dámy a bohatí mešťania, sediaci na trojnohých stoličkách, sa pozerajú zvrchu na hurhaj v prízemí, kde sa hmýria tí „smradľaví“. Divadelní zriadenci s krikom punúkajú víno a pivo, ktoré opilci po chvíli odovzdávajú v inej podobe škopcu pri dverách; predávané jablká a orechy sa čochvíľa stanú projektilmi, smerujúcimi na javisko i na galérie. Pouličné dievky sa núkajú v tienistých kútoch a nechávajú sa vyzliekať pod každým schodišťom bez akejkoľvek hanby; mladí odvážlivci sa neboja vytiahnuť hlinené fajky a fajčiť čudesnú trávu, čo pochádza z Indie…Predstavenie sa končí, zaznievajú buď veselé fanfáry, alebo slávnostný smútočný pochod, alebo delostrelecká salva: potom opanujú javisko klauni a tanečníci. Je koniec…

Gaston Baty: Shakespearova tvár

Informácie o divadelných predstaveniach a filmoch pre verejnosť

Oko za oko

Oko za oko je veselá, dynamická inscenácia plná pohybu, humoru, farieb a skvelej shakespearovskej poézie v podaní mladých profesionálov (absolventov VŠMU), v súčasnosti hercov bratislavských i mimobratislavských divadiel. S nadhľadom hovorí o témach hodnôt, životne vyhrotených extrémoch a uvažuje na tému či aj v nás niekedy nejestvuje rozpor medzi tvárou, ktorú prezentujeme navonok a tvárou, ktorú odhaľujeme v súkromí…

Moc môže spôsobiť katastrofu bez ohľadu na to, či sú zákony prísne alebo benevolentné. Spúšťa sériu klamstiev a podvodov, odhaľuje skrytú, často brutálnu podstatu človeka. Čo sa stane, keď sa osobné blaho a potešenie dostane na vrchol hodnotového rebríčka? Hra Williama Shakespeara Oko za oko nastoľuje problém dvojtvárnosti a pokrytectva, je to smutná komédia o tom, čo je človek ochotný obetovať za svoje zlyhanie. Platí aj dnes zákon oko za oko – zub za zub? Alebo sme ochotní odpúšťať, lebo ani my nie sme bez viny…?

Divadlo Arteatro Bratislava

účinkujú: Přemysl Boublík, Elena Kolek-Spaskov, Gabriel Tóth, Juraj Ďuriš a Martin Križan
dramaturgia: Miriam Kičiňová, Dária Fehérová
réžia: Peter Weinciller

http://www.arteatro.sk/repertoar

http://www.arteatro.sk/foto-william-shakespeare-oko-za-oko

Rómeo a Júlia: najtragickejšia komédia všetkých čias

Shakespearovú tragédiu Rómeo a Júlia netreba obzvlášť predstavovať. Večný príbeh lásky, ktorej stojí v ceste dlhoročný spor medzi rodmi, nie vždy majú diváci možnosť vidieť v komickej polohe. Režisér Jozef Abafi hru prispôsobil cieľovej skupine percipientov – žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom stredných škôl. Publikum je aktívne zapájané do deja, divák sa môže stať Parisom, Júliinou matkou alebo starým lekárnikom. Hoci je hra nadčasová, práve jej spracovanie pre súčasnú mladú generáciu má za cieľ opäť obrátiť záujem mládeže o našu a svetovú literatúru a divadlo.

Režisér: Jozef Abafi

Je známy okrem iného aj ako herec Bábkového divadla v Žiline a manažér úspešnej divadelno – improvizačnej skupiny 3T. Hosťuje v Mestskom divadle v Žiline a v Slovenskom komornom divadle v Martine. Je častým členom odborných porôt regionálnych kôl Hviezdoslavovho Kubína a postupových divadelných prehliadok. Má dlhoročné skúsenosti pri práci s mládežou a detmi.

Herci: Jaroslava Hatiarová, Michaela Závodná, Lukáš Tandara

Mladých hercov divadla (známeho aj pod názvom „Makovice“) diváci môžu poznať z medzinárodných Improlíg a z médií. Sú študentmi vysokých umeleckých škôl – VŠMU v Bratislave a JAMU v Brne, pre ktorých je divalo zábava. Aj na ich predstaveniach sa diváci zabávajú od začiatku do konca hry a nikdy neodchádzajú sklamaní, alebo znudení. Odohrali viac ako 100 rôznych predstavení (pre deti v škôlkach, školách i pre staršie publikum), po celom Slovensku aj v Čechách, účinkujú pri rôznych kultúrnych podujatiach v meste Žilina a na hrade Strečno. Pri ich práci dieťa nie je iba pasívnym divákom, ale partnerom – hercom. Deti majú možnosť vyjadrovať sa k danej problematike a navrhovať riešenia, čo pomáha objavovať nové talenty a súčasne pestovať pozitívny vzťah k umeniu. Svoje skúsenosti s mladými divákmi zhrnuli aj do najznámejšej hry W.Shakespeara.

http://www.sme.sk/c/2054750/zilinske-divadlo-makovice-dvojrocne.html

Hamlet – PRIEVAN

(Unconscious)

Inscenácia na motívy hry Williama Shakespeara: Hamlet
Irónia, skepsa, slová, pomsta, zmysel života, spupnosť, sklamanie, predsavzatia, hnus, prehnitosť, otupnosť, moc, krvismilstvo, pýcha, spánok, smrť, pokoj, bremeno ……. prievan myšlienok plynie vlastnou rýchlosťou. Tempo nediktuje príbeh. Tempo neexistuje. Existuje iba prievan mysle.
Divadlo Veritas Košice
Réžia: Stanislav Bilý
Osoby a obsadenie: Stanislav Bilý
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hamlet

Romeo, Juliet and PC

Drama Club pri Gymnáziu sv.T.Akvinského v Košiciach (GTA) už 11 rokov pripravuje divadelné predstavenia v anglickom jazyku, zrozumiteľné aj tým, ktorí s angličtinou ešte len začínajú. V snahe priblížiť študentom hry Williama Shakespeara naštudovali paródiu na Macbetha a Hamleta, za ktorého boli ocenení 1.cenou za najkreatívnejšie predstavenie v Bruseli. Tentoraz si Drama Club pripravil vlastnú hru podľa slávnej tragédie „Rómeo a Júlia“. Počítačovú hru „Romeo, Juliet and PC“ sa určite oplatí hrať. Prečo ? Príďte na predstavenie a uvidíte.

Súčasťou prihlásenej skupiny aktívnych účastníkov praktickej časti divadelného workshopu sú aj samotní študenti GTA Košice, a tak sa s workshopom zároveň prepájajú a spájajú aj každoročne tradične organizované študentské divadelné dielne v rámci akcie „Slnovrat“.

http://www.ziwhat.sk/main.php?p=flesovky&c=546

http://korzar.sme.sk/c/4554341/ciel-je-motivovat-studentov-ucit-sa-netradicnymi-formami-anglictinu.html

http://www.gta.sk/

Krása na scéne („Stage Beauty“)

Londýn, 17. storočie. Ned Kynaston (Billy Crudup) je prominentným hercom Bettertonovho divadla a exceluje predovšetkým v ženských ulohách. V tej dobe bolo ženám hranie zakázané a Ned to dokáže náležite využiť. Jeho kostymérka Mária (Claire Danes) k nemu obdivne vzhliada. Nedov sladký život se ale obrátí naruby v momente, keď sa kráľ Karol II. rozhodne zmeniť dovtedy platné pravidlá.

Dráma (komediálna), dlžka: 110 minút, český dabing.
Viac na: http://www.csfd.cz/film/133991-krasa-na-scene/

Kupec benátsky („The Merchant of Venice“)

Benátky, 16. storočie. Židovský úžerník Shylock požičiava peniaze kresťanským šľachticom. Jedného dňa ho požiada o pôžičku kupec António, ktorý má celý svoj majetok na mori. Peniaze potrebuje pre svojho priateľa Bassana, aby mu pomohol získať ruku krásnej Portie. Antóniove lode sú na mori zničené a Shylock žiada dohodnutú pokutu za nesplatenie dlhu: libru mäsa z Antoniovho tela. Len tá nasýti jeho pomstu. V roli Shylocka exceluje Al Pacino (Diablov advokát, Richard III., Krstný otec), bohatého a čestného Antónia si zahral Jeremy Irons (Cassanova, Lolita), a zamilovaného Bassania Joseph Finnes (Zamilovaný Shakespeare), Portiu hrá Lynn Collins.

Dráma, dĺžka: 127 minút, český dabing.
Viac na: http://www.blueskyfilm.cz/kino/kupec-benatsky

Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek („Elizabeth: The Golden Age“)

Postavila sa najmocnejšej armáde sveta. Unikla pokusu o atentát. Kvôli vyššiemu záujmu obetovala svoju lásku a nechala popraviť svoju príbuznú. Volala sa Alžbeta a hlavne vďaka nej sa Británia môže pýšiť prívlastkom Veľká. Historická dráma Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek je pokračovaním prvého filmu Kráľovná Alžbeta, nominovaného na sedem Oscarov, ktorý ako prvý upozornil na nesporný talent herečky Cate Blanchett. Zatiaľ čo prvý diel pojednával o nástupe mladučkej Alžbety na anglický trón, Zlatý vek zobrazuje vrcholné obdobie jej vlády v 2. pol. 16. storočia. Protestantská kráľovná je tŕňom v oku prevažne katolíckej Európy na čele so španielským kráľom Filipom II., toho času najmocnejším svetovým panovníkom. Bezpečne se navyše nemôže cítiť ani v domovskom Anglcku, kde jej nedopriavajú pokoj intrigujúci katolíci, silno podporovaní škótskou kráľovnou Máriou Stuartovnou (Samantha Morton). Aby toho nebolo málo, jej radcovia na čele so Sirom Francisom Walsinghamom (Geoffrey Rush) jej neustále pripomínajú otázku jej nástupnictva, ktorú by ako nezadaná „Panenská“ kráľovná mala nutne riešiť.

Dráma historická, dlžka: 110 min., český dabing.
Viac na: http://www.csfd.cz/film/226767-kralovna-alzbeta-zlaty-vek/?text=66174

Epilóg

„ Již skončila naše zábava. Naši herci, jak jsem předeslal, byli duchové. A rozplynuli se jako pára, jako jemná pára. A jako konstrukce této představy, jejiž chybějí základy – nebetyčné věže, nádherné paláce, vznešené chrámy – celá velká zeměkoule a vše co je na ní se rozplyne. A stejně jako utichla tato neskutečná slavnost, nezbyde po ní ani památky. My se podobáme pouhým snům. A náš nepatrný život je obklopen věčným spánkem.“

Podujatie je realizované v rámci grantového projektu
„HISTÓRIA MODERNÝM POHĽADOM“
– divadelný workshop Via Cassa, o.z.
pre rok 2010 prostredníctvom Košice – EHMK 2013,
vďaka podpore a grantu Ministerstva kultúry SR.

Naše poďakovanie patrí tiež všetkým našim spriazneným, pomáhajúcim a spolupracujúcim blízkym ľuďom, inštitúciám i médiám, bez ktorých pomoci a prispenia by Shakespeare do Košíc len tak ľahko a prehojne nezavítal. Osobitne všetkým lektorom a prednášajúcim na workshope, spolu s divadlami a hercami, ktorí všetci ochotne prijali pozvanie, ale aj našim predošlým a priebežným režisérom – Danielovi Pikalíkovi i Petrovi Madlenákovi, ktorí nás postupnými krokmi viedli, a aj ďalej smerujú k divadelným svetom. Vďaka patrí v nemalej miere aj Kasárňam – Kulturparku Košice, ktoré poskytli priestory i svoju personálnu, technickú pomoc a zázemie, a taktiež všetkým „zákulisným“ spolupracovníkom – obzvlášť Frederike Čujovej z Divadelného ústavu v Bratislave, grafičke Barbore Šutákovej z Košíc, Danielovi Gašpierikovi z Kasární Kulturparku, Maťovi Kováčikovi z o.z. Spoločnosť a film, a mnohým iným, ktorí ostanú navždy zapísaní na divadelných doskách tohto nášho sveta.

WWW linky na divadelné workshopy realizované (pre) Via Cassa, o.z.:

Odporúčaná shakespearovská literatúra:

 • Bejblík, A. – Hornát, H.-Lukeš, M. (zost.): Alžbetínske divadlo I.-III. Odeon Praha 1978-85.
 • Bejblík, A.: Shakespearův svět. MF Praha 1979.
 • Bžochová-Wild, J.: Úvod do shakespearovského divadla. DÚ Bratislava – Kaligram 1999
 • Bžochová-Wild, J.: Hamlet: dobrodružstvo textu. LCA Levice 1998.
 • Hodek, B.: William Shakespeare. Kronika hereckého života. 1994
 • Hodek, B.: Příběh mladého Shakespeara. 1999.
 • Lukeš, M.: Základy shakespearovské dramaturgie. UK Praha 1985.
 • Pokorný, J.: Shakespearova doba a divadlo. Orbis Praha 1958.
 • Shakespeare, W.: The Complete Works, ed. S.Wells and G.Taylor. Oxford University Press, 1988, rpt 1997

Spracoval: J.G., Via Cassa o.z., nov.2010