Dovoľujem si vám ponúknuť niekoľko stručných teoretických analýz z oblasti scénickej praxe, ktoré sú náplňou ŠERMINÁRA. Viac o problematike sa dozviete priamo na workshope.

Šerm

Dá sa scénický či historický šerm vnimať ako bojové umenie? Bojové umenie v sebe zahŕňa systematickú prípravu, tréning na prípadný reálny boj s umýslom zneškodniť protivníka. Nejde mi o expresívne tvrdenie, snažím sa definovať termín, ktorý by slúžil umeniu.

Umelecké stvárnenie

Aj napriek tomu, že doteraz je najpoužívanejší termín historický šerm, prikláňam sa k výstižnejšiemu pomenovaniu scénický šerm. Môžeme ho považovať za choreografický fragment divadelného alebo filmového charakteru, najčastejšie však spadá pod formu tzv. ľudovej zábavy.

Kumšt

Ako príklad možno uviesť podobné zložky pouličnej činnosti, ako sú orientálny tanec, pantomíma, bábkoherectvo, žonglérstvo a mnoho ďalších, ktoré v niektorých prípadoch vypĺňajú, resp. odľahčujú filmový i divadelný svet podobne, ako to bolo v antických drámach a tragédiách. Ide o hobby, remeslo, životný štýl, čo sa dá zhrnúť do frázy kumšt.

Princíp

Scénický šerm možme klasifikovať ako formu pohybovej činnosti s rekvizitou určenou výlučne k inscenovanému pohybu. Z tohoto hľadiska je možné prirovnať ho k tancu. Tréning rôznych techník, krokov a svojím spôsobom aj rytmus, ktorý sa tancu nápadne podobá. Jeho finálnym výsledkom je choreografický počin, ktorého tažiskom je nonverbálna dejová linka, v prípade šermu ide o ozbrojený konflikt.

Vizualizácia

Neoddeliteľnou súčasťou scénického šermu je realistický dobový odev, naturalistické rekvizity, reprodukovaná alebo autentická hudba a scéna vytvárajúca ilúziu minulosti. Musím podotknúť, že je nevyhnutné citlivo zvažovať a dbať na výber interiéru a exteriéru, je obrovský problém podceniť zdanlivo nepatrný detail scény, ktorý môže viesť k narušeniu ilúzie. Z toho vyplýva, akým silným môže byť anachronický prvok, stávajúci sa vizuálnym paradoxom historického obdobia.

Namiesto záveru

Cieľom workshopu je priblížiť scénický šerm verejnosti, keďže je vnímaný predovšetkým ako atrakcia, a tak definovať jeho divácke zázemie.

Dať šermu hlbší zmysel a príčinu, ako je to v prípade populárnejších divadelných foriem.

Predať naše odborné skúsenosti a poznatky z oblasti divadelnej praxe a rozvinúť schopnosti zúčastnených.

Účastníci workshopu nájdu možnosť uplatnenia v divadelných a filmových projektoch profesionálneho charakteru, vedených tvorivým kolektívom študentov a absolventov Akadémie múzických umení.

Program Šerminára

Prednáška

  • krátky historický úvod do dejín divadla
  • objasnenie dôležitých divadelných pojmov v kontexte scénického šermu
  • Shakespeare, Goldoni, Gozzi, Moliér, Hector-Savinien, Wagner
  • čo obnáša, resp. neobnáša funkcia režiséra a protagonistov
  • mizantscéna – divadelný priestor

Teoretické poznatky budú prevedené na názorných ukážkach do divadelnej praxe.

Realizácia

  • fragmenty malých divadelných foriem, princípy renesančnej commedie dell arte a commedie erudity a jej pokračovateľov
  • alžbetínska tragédia a svet barokového romantizmu v podobe fragmentov z diela Cyrano de Bergerac

Prezentácia

  • Výsledkom šerminára by mal byť umelecký počin s dejovou líniou a zreťeľom na javiskový prejav.
1. deň2. deň3. deň

9:00 -13:00

teoretická prednáška
divadelný priestor v praxi
+
pohybová skladba

9:00 -13:00

pohybová skladba
+
javiskový prejav
skladba etud

9:00 – 13:00

generálka

14:00-19:00

javiskový prejav
+
pohybová skladba

14:00 – 19:00

skladba etud

19:00

záverečná prezentácia

Realizačný tím

  • lektor: MgA. Daniel Pikalík, absolvent magisterského štúdia na Akadémii múzických umení v Prahe v odbore nonverbálne a komediálne divadlo, spolupráca s fakultami HAMU, DAMU a FAMU a ich študentmi na školských i mimoškolských projektoch, dlhoročná spolupráca so združením Spoločnosť Via Cassa a agentúrou A.R.G.O, pedagogická činnosť na Karlovej univerzite.
  • asistent: Michaela Nováková, študentka bakalárskeho odboru estetika na Masarykovej univerzite v Brne, dlhoročná spolupráca so združením Spoločnosť Via Cassa, ochotníckymi a poloprofesionálnymi divadelnými súbormi

Maximálny počet účastníkov: 20
CENA: 50€

Kontakt

Michaela Nováková
Mobil SR: 00421 911 841 353
Mobil ČR: 00420 776 515 143
e-mail: novak.michaela@gmail.com

Šermiar je rojkom snívajúcim nahlas