Výnimočné sú chvíle veľkých výročí ! A práve v tomto roku slávime presne 600 rokov od vzniku nadčasového stredovekého spoločenstva piatich východoslovenských slobodných kráľovských miest – tzv. Pentapolitany, ktoré sa svojim významom zapísalo do dejín.

Všetko sa to „zomlelo“ priamo v Košiciach, 19. apríla roku Pána 1412. A my, členovia Via Cassa sme ako takmer vždy boli po stovkách rokov zas raz priamo pri tom – ako zástavníci, heroldi, i dobová mestská hotovosť, spolutvoriaca novodobú oslavu a slávnostné pripomenutie i znovuobnovenie tohto veľkého spojenectva pred zrakmi Európy…

„MY RICHTÁRI, PRÍSAŽNÍ A VŠETCI MEŠŤANIA PIATICH SLOBODNÝCH KRÁĽOVSKÝCH MIEST HORNÉHO UHORSKA – KOŠÍC, PREŠOVA, LEVOČE, BARDEJOVA A SABINOVA slávnostne vyhlasujeme a verejne potvrdzujeme za nás a za všetkých našich zástupcov, všetkým v Krista veriacim, tak terajším, ako aj budúcim, ktorí sa oboznámia s touto zmluvou – nech im je spása v našom Spasiteľovi – oznamujúc nasledovné: Keďže láskavá štedrosť i rozvaha volených predstaviteľov miest požívajúca všeobecnú vážnosť a hodnovernosť, ktorá vyplýva z mestských práv, zvykne zásluhy oceňovať výsadami a múdrymi dohodami tak, aby vzrastala vernosť a rozhojňovali sa zásluhy všetkých mešťanov a zlepšovalo sa ich postavenie, aby mohli vznešnejšie a spokojnejšie v horlivosti slúžiť spoločným dobrám vo zväzkoch dôvery a vzájomnej bratskej lásky, súc naklonení zbožným prosbám týchto verných mešťanov menovaných miest, dnešným dňom na výnimočnom zasadnutí mestskej rady bola spísaná a slávnostne potvrdená zmluva, pre dobro mieru a spoločný osoh i spoločné konanie našich miest v krajine, podľa znenia a obsahu vo forme listiny, ktorú vydali pod pečaťami svojich miest prítomní ctihodní páni richtári a ďalší tu zhromaždení zástupcovia volených komunít. Týmto sme prisľúbili a ponúkli na základe slobodného rozhodnutia týchže pánov a ich radcov zo všetkých piatich menovaných slobodných kráľovských miest prostredníctvom prísahy našej viery, že my a každý z nás sme sa zaručili a zaručujeme sa, že my túto dohodu o bratskej svornosti miest – nazvanú „Concordia Pentapolitana“ – v plnom znení „Quinque liberae regiaeque civititas partium superiorium Concordia“ – a všetky záväzky v nej obsiahnuté chceme potvrdiť a zároveň sme nimi zaviazaní, a nikdy nechceme konať proti nim ani slovami, ani skutkami, ani prostredníctvom obojeho práva, a dôkladným odstránením každého úkladu a podvodu, v spoločnom postupe. A ak by sa niekto postavil proti tomuto dohovoru, alebo sa v budúcnosti usiloval stavať na odpor, sme povinní tomu zabrániť, ochotní prijať k tomuto rady a pomoc podľa našich možností, aby táto zmluva, obsiahnutá v spomenutej listine, bola zachovaná vo svojich jednotlivých bodoch a z tohoto dôvodu aby boli splnené a zachované všetky záväzky a sľuby, obsiahnuté v nej, na večné veky. Aby teda táto naša zmluva nadobudla silu večnej platnosti, a aby ju nestratila ani v budúcnosti, na ochranu tohoto my – spomenuté mestá, dali sme prítomnú listinu slávnostne spečatiť našimi pečaťami. Dané v Košiciach, na piaty deň pred sviatkom svätého kresťanského mučeníka Juraja, roku Pána 1412.“

Viac na:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pentapolitana

O akcii tiež na:
http://www.pentapolitana.sk/article-item-sk/600-rokov-pentapolitany/

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6344559/pat-miest-z-vychodu-ozivuje-tradiciu-pentapolitany.html

Foto: Juraj Gembický ml.

Komentovať