Na tejto stránke nájdu všetky podstatné informácie záujemcovia o účasť na akcii. Je dôležité, aby si každý účastník rekonštrukcie tieto pravidlá prečítal a dodržiaval, aby sme spoločne divákom predviedli zaujímavú časť  histórie Košíc a okolia a bezpečne sa pri tom zabavili.

Prihlasovací formulár pre účastníkov rekoštrukcie.

 Charakteristika podujatia

Snažíme sa o rekonštrukciu historických udalostí s dopredu dohodnutým scenárom a pokusmi o historicky čo najvernejšie formácie jednotiek a bojovej taktiky s čo najväčším dôrazom na bezpečnosť účastníkov. Chceme sa vyvarovať akcií typu buhurt, full kontakt, hromadný turnaj, a preto apelujeme na účastníkov, aby pri používaní dobovej výzbroje nespôsobili zranenie sebe alebo inej osobe, ako aj zodpovedali za bezpečnú manipuláciu zo zbraňou. Počas nácviku a aj pri samotnej rekonštrukcii jednotliví vojaci počúvajú taktické povely veliteľa, ktorý zodpovedá za bezpečnosť celej, jemu pridelenej, jednotky.

Harmonogram pre účastníkov

1. 5. 2015 (piatok)

 • od 10:00 – príchod a stavba tábora
 • 15:30 – časť vybratých jednotlivcov pôjde na verbovanie na Hlavnú ulicu

2. 5. 2015 (sobota)

 • 9:00 – 12:00 – Sústredenie všetkých účastníkov na bojovom poli. Prebehne kontrola zbraní, výstroje, schopností práce v jednotke jednotlivých sústredení, rozdelenie do jednotiek a nácvik podľa scenára.
 • 12:00 – 13:30 – Prestávka
 • 14:00 – 15:00 – Predpremiéra rekonštrukcie
 • 15:00 – 16:00 – Prestávka
 • 16:00 – 17:00 – Vstup divákov do tábora
 • 17:00 – Stretnutie veliteľov a vedúcich k doladeniu scenára večernej premiéry
 • 18:30 – 19:30 – Premiéra rekonštrukcie
 • 20:00 – 21:00 – Víťazný pochod mestom a dekorovanie vojsk

Táborový a bojový poriadok

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých účastníkov a ich porušenie alebo nerešpektovanie môže viesť k vykázaniu z akcie.

Táborový poriadok

 1. Počas konania akcie – do ukončenia harmonogramu konkrétneho dňa je zákazané požívanie alkoholických nápojov a účasť pod ich vplyvom. Organizátor si vyhradzuje právo na príležitostné dychové skúšky a v prípade intoxikácie z toho vyvodiť dôsledky.
 2. V areáli akcie je počas jej priebehu zakázaný vjazd a státie vozidiel. O možnostiach parkovania bude informovať organizátor na mieste akcie.
 3. Miesto pre rozloženie tábora určuje táborový vedúci poverený organizátorom.
 4. Každý účastník počas celého trvania akcie stvárňuje svoju dobu a postavenie. Vyvaruje sa používaniu nedobových predmetov v čo najväčšej možnej miere.
 5. Každý je povinný udržovať poriadok a pravidlá občianského spolunažívania.
 6. Zakladanie ohňa je podmienené vytvorením bezpečných ohnísk. Mimo táboriska je zakladanie ohňa zakázané.
 7. Palivové drevo a slamu na spanie zabezpečuje organizátor, o ich odbere bude informovať organizátor na mieste.
 8. Každý je povinný dbať na pokyny organizátora a ním poverených osôb.
 9. Každý účastník je povinný dodržovať harmonogram akcie.
 10. Každý účastník sa akcie zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.

Bojový poriadok

 1. Každý účastník bitky je povinný:
  1. a zúčastniť sa nácviku podľa harmonogramu
  2. poslúchať rozkazy nadriadených
  3. brať ohľad na vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných účinkujúcich a divákov
 2. Každý vojak v jednotke je povinný nosiť odpovedajúce ochranné prvky výstroja – povinné sú rukavice a prilba.
 3. Strelcom nemôže byť osoba mladšia ako 18 rokov a každý strelec je povinný pred akciou prečítať, podpísať a dodržiavať bezpečnostné predpisy.
 4. Strelný prach zabezpečuje organizátor.

Bezpečnostné predpisy