Pred našimi i Vašimi očami po stovkách rokov na rovnakých miestach znovu ožili v symbolickej skratke radostné príbehy slávnej svadby, ktorú sa nám podarilo spoločne sprítomniť. A tak v premilej spomienke na ňu prežite to ešte raz spolu s nami pri čítaní nasledovných riadkov tak, ako keby ste tam boli prítomní, v pripomenutí tiež oživenými obrázkami, a slovami kronikárov:

“ Ó, divák, ak chceš spoznať dávne časy, postoj chvíľu a pohľaď na tieto miesta !

Lebo tu žiaria príbehy slávnych, v rukách ktorých bola moc
a láska zas v ich srdciach.
Ó požehnaný čas roku Pána 1626-eho!
– kiež sa nám tvoje deje tak zapáčia,
že ich ohlas prenikne aj do našich sŕdc. “

Z milosti Božej boli prostredníctvom kancelára a vyslancov v Berlíne legitímne zasnúbení – Jeho Jasnosť Gabriel Bethlen, knieža krajín Uhorska a Sedmohradska, vo svojom 46-om roku života a urodzená pani Katarína Brandenburská, v 22-om roku života sestra elektora Jána Žigmunda Brandenburského, a manželky hrdinského kráľa Švedského Adolfa Gustáva. V tento určený slávnostný deň, ktorý vo veľkom očakávaní, po náležitých prípravách i po malom zdržaní konečne nadišiel, roku Pána 1626-eho, rozhodli sa tu v našom preslávnom meste Košice s pomocou Božou uzatvoriť sviatostný sobáš a do svätého stavu manželského tak vstúpiť.

Za zvukov dobovej uhorskej hudby a recitovaných oslavných básní slávnostne k nám vstúpil so svojím vojenským sprievodom knieža Gabriel Bethlen na koni. Na mieste rozmiestnil hliadky, usadil sa za stôl pred stanom, čakajúc nevestu a pozvaných hostí, spolu s divákmi.

Na svadobnej slávnosti boli zastúpení premnohí králi a kniežatá svojimi legátmi.
Pri tejto príležitosti dorazil s darmi do Košíc ako prvý turecký veľvyslanec budínskeho vezíra so sprievodom – avšak – o niečo skôr – totiž na prvý ohlásený termín, ktorý sa ale medzitým neočakávane zmenil pre ochorenie a uzdravovanie snúbenice na cestách. Knieža však ako správny diplomat hostí privítal, pohostil a obdaroval. Rovnako sám prijal pocty a sultánske dary , ako aj „dary”, formy i obsahu osobitého. Pre potešenie oka zatancovala pôvabná orientálna brušná tanečnica, a fakír – hltač ohňa predvádzal svoje obdivuhodné kúsky. Knieža potom poďakujúc, predvídavo prepustil turecké posolstvo naspäť domov, aby sa navzájom nestretli s prichádzajúcimi cisárskymi legátmi, a nevznikli tak zbytočné spory.

Medzitým už sprievod so snúbenicou prichádzal od Prešova, zastanúc za Hornádom pod vinohradmi košickými. Za zvukov slávnostných bubnov sa sprievod blížil k miestu stretnutia. Knieža čakajúci tu, už skôr vyšiel v ústrety v najelegantnejšom svojom dvorskom šate ozdobený. Katarína v doprovode dvorných dám, zosadnúc z koňa, zvítala sa s Bethlenom. Ten sa ukloniac, prijal svoju nevestu s najveselšou prívetivosťou, idúc popri nej k pestrým stanom, pripraveným pre prijatie. Tu vstúpiac, obaja snúbenci si podali ruku a srdečnými bozkami sa pozdravili – „Vstúpila snúbenica do vytúženej záhrady príjemnej, a ako sa jej páči, odpočíva so šijou oprenou o sladké paže milovaného.”

Knieža na túto priam kráľovskú slávnosť pozval takmer každého európskeho panovníka, a títo všetci poctili naše mesto zčiastky osobnou prítomnosťou, a tí, ktorí z dôvodov rôznych prísť nemohli, zčiastky účasťou svojich vyslaných legátov. Medzi pozvanými bol predovšetkým: vyslanec samotného cisára ríše rímskej národa nemeckého, králi Španielska, Poľska, Dánska, Švédska, i kráľovstva Českého, ďalej kurfirsti a vojvodovia saský, bavorský, brandenburský, a tiež legáti miest Brzegu, Legnice, Munsterbergu, Krakowa, vojvodovia valašský a moldavský, budínsky vezír, palatíni vilenský, kyjevský a ruský, a premnohí cirkevní preláti – apoštolskí nuncius, arcibiskupi ostrihomský, kaločský, hnezdenský, biskupi jágerský, nitriansky a varadínsky, prepošti spišskí, jasovský, leleský, hovorovcia početných miest a provincií krajín. Prítomná tu bola preveľká vačšina najvýznamnejšej šľachty uhorskej – zástupcovia rodov Rákoczi, Drugeth, Dessewffy, Csáky, Wesselényi, Drágfi, Perényi, Pálffy, Thurzo, Thökoly, Zrínyi, Nádašdy, Séči, Forgáč, Illešházy, Dóczi, …a mnohí iní svadobní hostia so sprievodmi a s prítomným kniežacím vojskom, tvoriaci mnohopočetný zástup ľudí.

Pozdravy a vítania čakali snúbencov, doprevádzané tiež salvami radosti, hukotom bubnov a hlaholiacimi zvukmi trúb. Knieža ako hrdý snúbenec vladárskou nádherou privádzal potom svoju mladuchu do mesta. Skvelý príchod bol ozdobený triumfálnym vozom, a dvorní šašovia uvádzali celou cestou pri tom v meste svoje hry a veselé žarty. Pri tej príležitosti sa konali aj preteky, zápasy a deje všakovakých druhov. Sprievod prichádzal k Dómu sv. Alžbety, kde ho vítali svadobní hostia radostnými pokrikmi „Vivat”. Katarína a Bethlen vstúpili slávnostne do kostola na svadobný obrad. Tu, vo viere kresťanskej, v mene Božom boli v chráme snúbenci pred kňazom spojení, vyslovujúc svoje najvážnejšie slová slávnostnej manželskej prísahy. Z úst dvorného kazateľa si vypočuli aj povzbudivé slová o vzájomnej láske a vernosti. Mladomanželia po obrade vyšli z Dómu, za vyzváňania zvonov, a streľby slávnostnej salvy i radostných pokrikov – Vivat, vivat, vivat ! – Nech máte požehnanie na deťoch a v láske dáte krajine dediča !

Nanovo sa potom sformoval svadobný sprievod. Medzitým posol elektora panovníka Brandenburgu – vojvoda Schwarzenberg, odovzdal kniežaťu Bethlenovi vzácne dary, a do jeho lásky odporúčal pani Katarínu. Aj ostatní legáti vyrukovali zo svojimi darmi a prejavmi, prinesenými od svojich panovníkov. Medzi nimi nemecký cisár poslal nákrčník v hodnote 4000 toliarov a viac vzácnych čiaš.

Všetci sa spoločne priblížili k Levočskemu domu. Podľa zvyklostí totiž nasledoval jedinečný slávnostný svadobný obed a prebohatá nezabudnuteľná svadobná hostina, i večer s tanečnou zábavou. Na bohato zdobených stoloch bolo pripravených niekoľko chodov od výmyslu sveta. Hostí a svadobčanov bol pripravený prijať tento slávny košický hostinec, v onom čase prepojený aj so susedným domom kráľovským, kde sa odohrala aj noc svadobná. Prvý tanec patril mladoženíchovi, potom ho nasledovali v tanci s mladuchou prítomní poslovia panovníka. Pre mešťanov bola pripravená rovnako bohatá zábava v uliciach – maškarné tance nemeckého a španielskeho vkusu, ktoré boli videné v našom meste po prvýkrát ! Ohňové zábavy, hudba a tanec až do rána ! Ozdobou svadobnej slávnosti boli aj dvorní kapláni kniežaťa, ktorí pri príležitosti tejto deklamovali svoje veršované plody. Napokon, na počesť kniežaťa i jeho mladej nevesty bolo odohrané aj veľkolepé divadlo bitevné za hradbami mesta na lúke za mostom, v rozloženom vojenskom tábore. To všetko na pripomenutie pamätného víťazstva vojsk kniežaťa Bethlena i mešťanov košických nad Drugethom a jeho kozákmi i cisárskymi, roku Pána 1619-teho v blahej pamati, o čom sa dozviete na inom mieste.

Na záver sa patrí vysloviť veľké a úprimné poďakovanie všetkým tvorcom, hrajúcim i pomáhajúcim, ako aj inak zúčastneným, bez ktorých by historický svadobný sprievod nemal svoju atmosféru a ducha:

Organizácia a realizácia: Via Cassa o.z. Košice a spolupracovníci
Technické zabezpečenie: Marián Kapinos (Via Cassa)
Réžia: Roman Furajtár (Via Cassa)
Scenár a dramaturgia: Juraj Gembický (Via Cassa)
Réžia divadelnej zložky a herecká príprava: Wiliam Čikovský (Divadlo Veritas Košice)
Jazdecká zložka: Wild West Show o.z. Košice a priatelia; Lenka Brašová
Dobová hudba: skupina Bordó Sarkány (Maďarsko)
Ozvučenie: firma TOLFI (Tóthovci)

Osoby a obsadenie:

Rozprávač: Stano Bilý (Divadlo Veritas Košice)
Knieža Gabriel Bethlen: Paľo Mišenko (Rád sv.Michala zo Starej Ľubovne)
Katarína Brandenburská: Nelka Gažová (Via Cassa)
Dvorné dámy: Janka Staničová, Peťa Lacková (Via Cassa)
Pobočník kniežaťa: Marián Kapinos (Via Cassa)
Orientálna tanečnica, s doprovodom: Veronika Borzová, Monika Ištvánová, Tibor Vaško (a.h.)
Fakír: Gabriel Király (Via Cassa)
Bubeníci: Viktor Mrážik, Peter Záboj, Michal Fleischer (Súkromná ZUŠ Krosnianska, Košice)
Flauty: Lucia Hečková, Ivica Mlynáriková (Via Cassa)
Potulní herci: Michal Hrčka, Matej Gomolčák, Richard Brada, Patrícia Lakatošová, Patrícia Kollárová, Lucia Tóthová, Ivan Kimák, Danica Mlynáriková (Via Cassa)
Kňaz: Jozef Tóth (a.h.)
Šlachta, mešťania, ľud, vojenské jednotky nemecké, uhorské, turecké: členovia zúčastnených skupín (Hornoliptovský kurucký regiment z Vavrišova, Mortaigne regiment z Brna, Corneta Grisea z Brna, Buhurt z Křenovic u Slavkova, Hulijaj-poľský kureň z českých Budějovic, Balašova jednotka hajdúkov z Bratislavy, Sarus z Prešova, Cassanova z Banskej Bystrice, Via Cassa z Košíc)

Poznámka:

Scenár historického svadobného sprievodu vznikol na základe a s použitím historických a dobových podkladov a textov. V texte boli použité údaje, úryvky, upravené preklady a výňatky či inšpirácie publikovaných textov z košických kroník 18.-19. storočia (Trsťanský, Tutko, Plath), z edície prameňov k dejinám Slovenska, z popularizačných článkov o Bethlenovej svadbe (J.Duchoň – Košický Večer), z prekladov renesančnej poézie Jána Bocatia (preklad: prof. PhDr. M.Keruľová), sv. Jána z Kríža („Duchovní píseň“, 1586), z latinského Rituale Romanum (texty cirk.obradov manželstva), a z renesančného nápisu nad portálom Urbanovej veže (1628). Inšpirácie pre scenár poskytli aj vybrané scény (s tematikou svadby) z historických filmov, ako aj odborné historické štúdie k téme (T.Lengyelová, katalóg Renesancia na Slovensku, časopis Pamiatky a múzeá 4/2004). Texty pre hercov čerpali z českého prekladu slávneho stredovekého dielka „Loď bláznov“ od Sebastiana Brandta, ilustrovaného Albrechtom Dürerom.

Podujatie bolo súčasťou osláv v rámci dní mesta Košice organizovaných mestom Košice a partnermi

Foto: Zuzana Šullová, macone

a ešte než si pozriete fotky, pozrite si aj krátky videozáznam -> TU

4 komentáre ku “Košická historická svadba roku Pána 1626”

 1. Alistaire

  Pěkné to bylo. Opět aspirace na AKCE ROKU

  Děkujeme za to že jsme mohli být účastni.

 2. Milan Madlenak

  Alistaire: Akcia roku? Ved sezona sa este len zacala…;)

 3. Harald Skala

  Výborné podujatie! Velmi sa mi to páčilo. Dˇakujem za informáciu.
  Harald Skala

 4. Milan Madlenak

  Sme radi, ze sa to pacilo. Obzvlast od Vas to potesi. Dakujeme.

Komentovať