Na vedomie všetkým ctihodným mešťanom, z vôle a príkazu richtára a rady mesta Košice, prvého a hlavného medzi slobodnými kráľovskými mestami horného Uhorska dávame na pamäť obsah tejto listiny oznamujúc všetkým, ktorých sa týka nariadenie kráľovské.

My matej Korvín, z božej milosti kráľ rímsky a tiež uhorský, český et cetera… Rozvážni, obozretní muži, naši milí verní. Vecte, že nepriateľ náš poľský kráľ Kazimír Jagelovský vtrhol zo svojimi vojskami do našej krajiny. Kedže v týchto krušných časoch, kedy nepriatelia plienia a ohrozujú tak našich obyvateľov, ktorým sa my usilujeme poskytnúť výhody pokoja, po zvážení prejavov vernosti a najmä pre pozoruhodné skutky, ktoré boli aj Vami vykonané v našej prítomnosti počas vojenských výprav proti tým, ktorý povstanúc proti kráľovskému majestátu, vystúpili pod nepriateľskými zástavami a pod nimi zviedli rozličné bitky, boje a spôsobili škody našim obyvateľom, rozhodli sme sa, priaznivo naklonený oddanými prosbami i na naliehanie všetkých verných mesta Košice zverbovať žoldniersku rotu týmtonaším príkazom. Na znovuzískanie a vydobytie našej zeme potrebujeme čo najväčšiu Vašu pomoc a podporu, ktorú teda naliehavo žiadame, a prísne nariaďujeme, aby ste po oboznámení sa s listinou vybrali do boja s čo najväčším a najprimeranejším výstrojom, s akým môžete, podľa pokynu Vášho udatného a verného mestského kapitána, spolu s ostatnými vojskami vernými nášmu kráľovstvu, ktorých sme vyslali s cieľom vydobyť našu krajinu späť.

Zhromaždenie k boju na lúkach parku Anička za hradbami mesta je vyhlásené na deň 4. mája, na hodinu druhú popoludní, kde sa očakáva prvá zrážka vojsk, avšak hlavne na rovnakom mieste v čase pol siedmej popoludní.Inak, akože si zvolíte preukázať osobitné služby našej jasnosti a svätosvätej nášho kráľovstva, ani nezamýšľajte konať. Na znak vernosti po prečítaní tejto listiny všetkých zverbovaných žoldnierov následne žiadame túto vernosť potvrdiť na znamenie aj konečnou prísahou na bojovú zástavu mesta Košice. Dané pod našou veľkou pečaťou na našom hrade v Budíne v stredu na sviatok svätého Juraja, roku Pána 1473.

Prísaha Vlajke:

Príjmite a slávnostným vojenským sľubom potvrďte vernosť kráľovi a mestu na túto posvätenú zástavu ktorou zhromaždený budete zvádzať boje proti nepriateľom ľudu Uhorského.

Na znak prísahy zvolajte Vivat Corvinus Rex, Vivat Cassovia!

Komentovať