Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti niekoľko pozoruhodných novších knižných prác od blízkeho autora a vojenského historika Haralda Skalu, z okruhu tematiky vojenských dejín. Prijmite tak pozvanie k ich prelistovaniu a čítaniu slovami samotného autora:

Útla knižka, na ktorú upierate svoj zrak, nie je vedeckou monografiou, ani podrobnou biografiou rodiny Dessewffyovcov. (..) Usiloval som sa pútavou formou a zrozumiteľným jazykom priblížiť osudy typickej šľachtickej rodiny na východnom Slovensku, ktorá sa v istom zmysle spolupodieľala na vývoji Uhorského kráľovstva, a tým aj celej Habsburskej monarchie. Či sa mi to podarilo, musí posúdiť samotný čitateľ. Z tejto rodiny pochádzal celý rad významných politikov, verejných činiteľov, hodnostárov a dôstojníkov. Je pozoruhodné, že väčšina vojenských dôstojníkov slúžila pri husároch. Osudy tých najvýznamnejších, nakoľko sa dali zrekonštruovať, sú zachytené v mojej knihe.

Harald Skala

Kniha vyšla vo vydavateľstve UNIVERSUM v Prešove v r.2002 a je dostupná cez viaceré internetové i vybrané kníhkupectvá.

Pozri tiež: http://www.kuk-wehrmacht.de/regiment/husaren.html

Z obsahu knihy:

1. Kapitola

 • K historickým súvislostiam. Uhorské kráľovstvo a Osmanská ríša v 16. – 18. storočí
 • Uhorská šľachta a jej vzťah k Habsburskej monarchii
 • Uhorské vojská v 16. až 18. storočíä

2. Kapitola

 • O husároch. V počiatkoch
 • Regulérne c. k. husárske pluky
 • Prehľad regulérnych c. k. plukov (Prusko, Rusko, Francúzsko, Španielsko, Bavorsko, Švédsko)
 • Dôstojnícky zbor
 • Vojenská sila husárskych plukov
 • Velenie a dopĺňanie husárskych plukov
 • Národnostné zloženie husárskeho vojska

3. Kapitola

 • Baróni a grófi Dessewffyovci z Cserneku
 • Pôvod rodiny a jej vývoj do roku 1526
 • Dessewffyovci v 16. až 18. storočí
 • Francúzska rodová línia
 • Východoslovenská vetva rodiny

4. Kapitola

 • Privilégiá a dotácie vyšších dôstojníkov regulérnych c. k. husárskych plukov

Komentovať