Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV si Vás dovoľujú pozvať na 7. interdisciplinárnu konferenciu a „okrúhly stôl“

Tematické okruhy:

  1. Archeologické nálezy  (3. tisícročie pred n.l .- novovek);
  2. Metodika vo výskume historických skiel;
  3. Sklárske výrobné zariadenia; sklovité odpady (bez chronologického ohraničenia);
  4. Sklo vo výskume prírodných a technických disciplín (napr. prírodné sklá, napodobeniny zo skla, konzervácia skla);
  5. Muzeálne a súkromné zbierky;
  6. Etnografia (sklo a sklárska výroba v ľudovej kultúre).

Tradične sú vítaní  účastníci s konkrétnymi predmetmi zo skla a otázkami.

Plánovaný termín konania

štvrtok 8. 4.2010, začiatok  9.00 hod.
v priestoroch Archeologického ústavu SAV v Nitre, Akademická 2.

Pozvánky s návratkami sú k dispozícii tiež v knižnici AÚ SAV v Nitre.

Záujem o účasť prosíme nahlásiť do 20. 3. 2010 Dr. D. Staššíkovej-Štukovskej (nraustas@savba.sk) alebo Dr. K. Markovej, CSc. (nraumark@savba.sk)
AÚSAV, Akademická 2, 94921 Nitra, tel.: +421 37/6943235; 6943115;
fax: +421 37/7335618

Komentovať